brandklassad dörr ei60

Vad är en brandklassad EI60 dörr byggd av?

En brandklassad dörr EI60 är byggd av robusta material som stål eller andra metaller för styrka, samt brandhämmande fyllningar som gips eller mineralull för isolering. Den har också speciallister som expanderar vid höga temperaturer för att förhindra rök- och eldspridning, vilket tillsammans ger den minst 60 minuters brandskydd.

brandklassad dörr ei60
Branddörrar är vanligtvis installerade i områden där det finns hög risk för brand, som i trapphus, korridorer och rum med brandfarliga material.

Vad menas med en branddörr?

En branddörr hindrar eller fördröjer att lågor och rökgaser når andra delar av byggnaden. Den fungerar som en barriär som skyddar människor och egendom genom att hålla branden begränsad till ett specifikt område, vilket ger tid för evakuering och insatser från räddningstjänsten.

Branddörrar är vanligtvis installerade i områden där det finns hög risk för brand, som i trapphus, korridorer och rum med brandfarliga material. De är ofta en del av ett omfattande brandsäkerhetssystem som inkluderar brandlarm, sprinklersystem och andra skyddsåtgärder.

Brandklassad dörr EI60 – Det här innebär klassificeringen

EI60-klassificeringen av en branddörr innebär att dörren har testats och godkänts för att erbjuda två viktiga skyddsfunktioner under minst 60 minuter: integritet och isolering. Dessa egenskaper är avgörande för att förhindra spridningen av eld och rökgaser samt för att begränsa värmeöverföringen till den sida av dörren som inte är utsatt för brand.

Integritet (E)

Integritetsegenskapen, ofta betecknad som ”E”, innebär att dörren förhindrar flammor och heta gaser från att tränga igenom och därmed sprida branden till andra delar av byggnaden. Integriteten säkerställer att dörren håller sig intakt och upprätthåller en barriär mot elden. Detta är avgörande för att förhindra att branden snabbt når andra delar av byggnaden och ökar risken för personskador och egendomsskador.

Isolering (I)

Isoleringsegenskapen, betecknad som ”I”, innebär att dörren begränsar värmeöverföringen från den brandutsatta sidan till den icke-exponerade sidan. Detta förhindrar att ytan på den icke-exponerade sidan når temperaturer som kan antända material i närheten eller orsaka skador på personer som flyr genom dörren. Isoleringen hjälper till att skapa en säkrare miljö på den icke-brandutsatta sidan av dörren, vilket är kritiskt för att upprätthålla säkra utrymningsvägar.

Installation och underhåll

Korrekt installation och noggrant underhåll är avgörande för att brandklassade dörrar ska kunna fungera effektivt och ge pålitligt skydd. Det är viktigt att dessa dörrar regelbundet inspekteras och testas för att säkerställa att de fortsätter att upprätthålla sina brandskyddsegenskaper. Genom regelbunden kontroll kan man förebygga eventuella fel och garantera att dörrarna fungerar som de ska i händelse av brand.

Vad är en brandklassad EI60 dörr byggd av?

Materialet i en brandklassad dörr EI60 är avgörande för dess prestanda. Konstruktionen är specialiserad för att möta stränga brandskyddskriterier, som kräver både fysisk styrka och förmåga att isolera mot värme. De vanligaste materialen och komponenterna i dessa dörrar inkluderar:

Metaller som tål stark värme

Stål är det mest använda materialet i branddörrar på grund av dess hållbarhet och förmåga att tåla extrem värme utan att förlora sin strukturella integritet. Aluminium och ibland även rostfritt stål kan användas i mindre riskfyllda områden eller där en lättare konstruktion föredras. Metallkomponenterna är vanligtvis behandlade för att öka deras motståndskraft mot korrosion och värmeexpansion.

Brandhämmande fyllningar

Gips och mineralull är vanliga val för att fylla dörrbladen. Gips är särskilt effektivt eftersom det innehåller vattenmolekyler som, när de utsätts för värme, förångas och därigenom hjälper till att kyla ner dörren och omgivningen. Mineralull är värderad för dess värmeisolerande egenskaper och förmåga att motstå höga temperaturer, vilket bidrar till att dämpa värmeöverföringen genom dörren.

Tätningslister utvidgas vid värme

Dessa lister är avgörande för att förhindra rök och giftiga gaser från att tränga in i de skyddade utrymmena. Tillverkade av material som expanderar vid exponering för värme, dessa lister förseglar dörren mot karmen och blockerar alla öppningar som kan uppstå som följd av metallens expansion under brand.

Ytbehandling som motstår hög temperatur

Ytbehandlingar på brandklassade dörrar kombinerar estetiska med funktionella egenskaper. Finishen måste kunna motstå höga temperaturer och inte bidra till eldens spridning. Många dörrar är också behandlade med brandresistenta färger eller laminat som bidrar till att förhindra brandens framfart och förlänga dörrarnas livslängd.

Det är viktigt att notera att EI60-dörrar också kan vara glasdörrar. Specialkonstruerade glasdörrar med EI60-klassificering använder flerskiktsglas med brandhämmande mellanskikt som även de bidrar till att förhindra spridningen av eld och rök. Dessa dörrar erbjuder en kombination av säkerhet och estetik, vilket gör dem till ett attraktivt val för många moderna byggnader. Mer om detta lite längre fram i texten. Läs mer om glasvägg och glassdörr på glasvagg.com.

brandklassad dörr ei60

Så här blir en dörr brandklassad – Testprocedur för EI60

För att uppnå EI60-klassificeringen måste dörren klara strikta tester som simulerar verkliga brandförhållanden. Testprocedurerna är utformade för att bedöma dörrens förmåga att upprätthålla både integritet och isolering under minst 60 minuter:

Ugnstest som efterliknar brand

Dörren placeras i en specialutformad ugn där temperaturen gradvis höjs enligt en standardiserad temperaturkurva. Detta simulerar de förhållanden som dörren skulle utsättas för vid en verklig brand. Under testet övervakas dörrens prestanda noggrant för att säkerställa att den upprätthåller sina skyddande egenskaper.

Temperaturmätning av dörrytan

För att bedöma isoleringsförmågan placeras sensorer på den icke-exponerade sidan av dörren. Dessa sensorer mäter temperaturen för att säkerställa att ytan förblir under en viss nivå. Detta förhindrar att material i närheten antänds och att personer på flykt skadas av värmen.

Dörrens motståndskraft kontrolleras

Dörrens integritet testas genom att undersöka om flammor eller heta gaser tränger igenom. Dörren måste förbli intakt och effektivt förhindra att eld och rökgaser passerar till den icke-brandutsatta sidan. Eventuella sprickor eller öppningar som uppstår under testet noteras och utvärderas.

Certifiering och märkning av EI60

Efter att dörren har klarat testerna erhåller den en certifiering från ett godkänt testinstitut. Certifieringen anger att dörren uppfyller kraven för EI60-klassificering och inkluderar detaljer om testresultaten. Den certifierade dörren märks sedan med information om dess brandklassificering, tillverkningsdatum och testinstitutets namn.

Läs mer om de olika klasserna: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/branddorrar/

Hur vet man om dörren är brandcertifierad?

För att veta om en dörr är brandklassad ska man leta efter flera viktiga indikatorer.

Märkning visar brandklassad dörr EI60

En äkta brandklassad dörr kommer med en certifiering från ett godkänt testinstitut som uppger dess brandmotstånd. Denna certifieringsmärkning är vanligtvis placerad på dörrens kant eller på en skylt fäst på dörren. Märkningen innehåller information om dörrens brandklassificering, tillverkningsdatum och testinstitutets namn.

Tillverkarens info från brandtester

Tillverkarens information är en annan viktig indikator. Tillverkaren ska kunna ge dokumentation om testresultat och certifieringar som bekräftar dörrens brandmotstånd. Detta inkluderar rapporter från brandtester som genomförts enligt standardiserade metoder. Tillverkaren bör även kunna tillhandahålla detaljer om dörrens material och konstruktion som visar att den uppfyller de krav som ställs för EI60-klassificeringen.

Var används en brandklassad dörr EI60?

Genom att använda den här typen av dörr kan man väsentligt förbättra brandsäkerheten i olika typer av byggnader:

Som branddörr i bostadshus

I bostadshus spelar EI60-dörrar en avgörande roll för att skydda boende och säkerställa säkra utrymningsvägar. Dessa dörrar installeras ofta i flerfamiljshus och lägenhetsbyggnader, där de bidrar till att kontrollera och begränsa spridningen av brand, vilket ger invånarna värdefull tid att evakuera säkert. Genom att förhindra snabb spridning av flammor och rök, minskar de även risken för skador på egendom och förbättrar övergripande brandsäkerhet.

Säker evakuering i kommersiella byggnader

I kommersiella miljöer som kontor, butiker och hotell, är installationen av EI60-dörrar avgörande för att skydda anställda, kunder och affärstillgångar. I dessa miljöer bidrar dörrarna till att skapa säkra områden där människor kan samlas vid en brand och bidrar till en organiserad och kontrollerad evakuering. Dessutom är de viktiga för att säkra värdefull utrustning och affärsdokument från brandskador.

Hindrar spridning av brand i industrianläggningar

Industrianläggningar, speciellt de som hanterar eller lagrar brandfarliga material, kräver robusta brandsäkerhetslösningar. EI60-dörrar är mycket viktiga i dessa miljöer för att förhindra att en brand sprider sig mellan olika sektioner av en anläggning. Genom att isolera brandområden, hjälper dessa dörrar till att begränsa både fysiska och ekonomiska skador, samtidigt som de skyddar personalen.

Övergripande brandsäkerhetsstrategi

Att integrera EI60-dörrar i en byggnads övergripande brandsäkerhetsstrategi bidrar inte bara till att uppfylla lagstadgade säkerhetskrav utan även till att skapa en omgivning där människor känner sig säkra. Dessa dörrar erbjuder inte bara motstånd mot eld och rök utan också en estetiskt tilltalande lösning som kan anpassas för att matcha olika interiörer. Deras mångsidighet i design gör det möjligt att installera dem i praktiskt taget vilken byggnad som helst, vilket ytterligare betonar deras värde och nödvändighet.

brandklassad dörr ei60
Flerskiktsglas, ofta kallat brandglas, är det material som används i EI60-dörrar för att erbjuda ett robust skydd mot brand.

Kan EI60 även vara en glasdörr?

Ja, det kan den. Den utrustas med speciellt framtaget glas som är designat för att stå emot extrema förhållanden under en brand. Dörren är designad för att kombinera estetisk attraktivitet med hög brandsäkerhet och uppfyller strikta brandskyddskrav:

Vilket glas används på en brandklassad EI60 dörr?

Flerskiktsglas, ofta kallat brandglas, är det material som används i EI60-dörrar för att erbjuda ett robust skydd mot brand. Detta speciella glas är designat för att tåla extremt höga temperaturer och effektivt hindra brandens spridning. Konstruktionen består av flera lager, inklusive en eller flera skivor av härdat glas kombinerat med mellanliggande lager av brandhämmande material. Denna kombination är central för glasets förmåga att upprätthålla sin integritet under en brand.

Brandhämmande mellanskikt

Det brandhämmande mellanskiktet i flerskiktsglaset spelar en avgörande roll för dess prestanda. Tillverkat av intumescenta material, har detta mellanskikt förmågan att svälla och expandera vid exponering för höga temperaturer. När detta material utsätts för värme, expanderar det till en tjock, ogenomtränglig barriär som effektivt blockerar både värmeöverföring och passage av flammor och rökgaser. Denna barriär är avgörande för att skydda de bakomliggande utrymmena och förhindra att branden breder ut sig.

Fördelar med brandhämmande glas i EI60-dörrar

Användningen av brandhämmande glas i EI60-dörrar erbjuder flera viktiga fördelar. Framförallt bidrar det till ett kraftfullt skydd mot flammor och rökgaser, vilket är essentiellt för att säkra utrymningsvägar och säkerställa att dessa förblir tillgängliga och säkra under längre tid vid en brand. Genom att integrera detta glas i dörrkonstruktioner förstärks hela byggnadens brandskydd. Detta hjälper till att isolera branden till en specifik zon, vilket minimerar skador och ger både invånare och räddningspersonal mer tid att agera.

Utöver dess säkerhetsfunktioner är brandhämmande glas också estetiskt tilltalande. Det möjliggör en visuell tillgänglighet och ljusgenomsläpp som bidrar till en mer öppen och välkomnande atmosfär i byggnader. Detta gör brandhämmande glas till ett utmärkt val för användning i olika miljöer, från kontorsbyggnader till offentliga utrymmen, utan att kompromissa med byggnadens estetiska kvaliteter.

Här kan du också läsa om brandsäkerhetsåtgärder: branddorrar.com/brandtatningslist/

Annons