Brandtätningslist

Brandtätningslist – En tätningslist för branddörren

Vad är skillnaden mellan en brandtätningslist och en vanlig tätningslist?

Skillnaden mellan en brandtätningslist och en vanlig tätningslist är deras design och syfte. En brandtätningslist är specifikt framtagen för att förhindra spridningen av eld och rök genom att expandera vid höga temperaturer. Detta expansionsskede skapar en tät barriär som effektivt blockerar eld och rök från att passera genom öppningar runt dörrar och fönster. Brandtätningslister är avgörande för att upprätthålla en byggnads brandsektionering, vilket innebär att de bidrar till att begränsa branden till ett specifikt område och därmed underlätta evakuering och räddningsinsatser.

Å andra sidan är en vanlig tätningslist designad för att förseglar mot drag, vatten, ljud och damm. Dessa lister används för att förbättra komforten inomhus genom att eliminera oönskade luftflöden och minska ljudöverföring. De är vanligtvis tillverkade av material som gummi, skum eller plast, som inte har några brandhämmande egenskaper.

Ett konkret exempel kan illustrera deras skilda användningsområden: Tänk dig en sjukhusmiljö där brandtätningslister installeras runt dörrarna till operationsrummen. I händelse av en brand skulle dessa lister expandera och skapa en säker barriär som förhindrar rök och eld från att tränga in i rummen, vilket skyddar både patienter och viktig medicinsk utrustning. Samtidigt skulle vanliga tätningslister kunna användas på andra dörrar inom sjukhuset som leder till kontor eller väntrum för att förbättra ljudisoleringen och förhindra drag.

Detta exempel understryker vikten av att välja rätt typ av list beroende på specifika behov och säkerhetskrav. Brandtätningslister är en kritisk komponent i byggnaders brandskydd, medan vanliga tätningslister spelar en viktig roll i den dagliga komforten och energieffektiviteten.

Brandtätningslist
Syfte: Förhindrar spridning av eld och rök.
Egenskaper: Expanderar vid höga temperaturer, skapar tät barriär.
Material: Brandhämmande material.
Användning: Brandsektionering, skydd av kritiska områden.

Vanlig tätningslist
Syfte: Försegling mot drag, vatten, ljud, damm.
Egenskaper: Isolerar mot oönskade luftflöden och ljudöverföring.
Material: Gummi, skum, plast (ej brandhämmande).
Användning: Förbättrar inomhuskomfort, energieffektivitet.

Brandtätningslist

Hur fungerar en brandtätningslist?

En brandtätningslist fungerar genom att svälla vid exponering för höga temperaturer, vilket skapar en fysisk barriär mot eld och rök. När en brand utbryter och temperaturen i omgivningen stiger, aktiveras listens intumescenta material – en speciell typ av substans som expanderar kraftigt när den utsätts för värme. Denna expansion är betydande; materialet kan bli flera gånger tjockare än sin ursprungliga storlek, vilket effektivt blockerar spridningen av eld och rök genom dörrar, fönster och andra öppningar.

För att ge ett konkret exempel, föreställ dig ett kontorskomplex med flera våningar. I detta komplex finns branddörrar utrustade med brandtätningslister installerade i korridorerna. Om en brand skulle starta i ett av kontoren, skulle värmen från branden få brandtätningslisterna på de närliggande branddörrarna att expandera. Denna expansion fyller ut gliporna mellan dörren och dörrkarmen, vilket förhindrar rök och eld från att sprida sig till andra delar av byggnaden. Denna funktion är avgörande för att ge byggnadens invånare mer tid att evakuera och för räddningstjänsten att bekämpa branden.

Mekanismen bakom en brandtätningslists expansion är en kemisk reaktion inom det intumescenta materialet, som reagerar på värme. Detta material är vanligtvis inbäddat inom en list som kan fästas längs kanterna på en dörr eller ett fönster. När materialet expanderar, blir det också hårdare, vilket bidrar till att förstärka barriären mot branden.

Denna teknologi är ett exempel på passivt brandskydd, vilket innebär att det inte kräver någon mänsklig intervention eller elektricitet för att fungera. Den är designad för att automatiskt aktiveras i händelse av brand, vilket gör den till en kritisk komponent i byggnaders övergripande brandsäkerhetssystem. Genom att installera brandtätningslister kan man avsevärt öka chanserna för att begränsa brandens omfattning och minimera skador på egendom samt skydda människoliv.

Var brandtätningslisterna ska installeras

Brandtätningslister bör installeras i alla områden där det finns risk för eld och rök att sprida sig. Detta inkluderar vanligtvis runt dörröppningar, fönster, genomföringar för kablar och rör samt andra öppningar i väggar, golv och tak som kan kompromettera en byggnads brandskydd. Installationen av dessa lister är särskilt kritisk i byggnader med höga brandsäkerhetskrav, som sjukhus, skolor, kontorsbyggnader och bostadshus.

Det är också viktigt att installera brandtätningslister i genomföringar där kablar, rör eller andra installationer passerar genom väggar och golv som är avsedda att vara brandmotståndiga. Utan lämplig tätning kan dessa genomföringar agera som kanaler för rök och eld att sprida sig till andra delar av byggnaden. Till exempel, i ett kontor kan kablar behöva dras från ett rum till ett annat genom en vägg. Om denna genomföring inte är korrekt förseglad med en brandtätningslist, kan det skapa en väg för eld och rök att snabbt sprida sig mellan rummen. Korrekt installation innebär att listerna är helt täta och placerade på rätt ställen runt öppningarna.

För att säkerställa att brandtätningslisterna erbjuder optimalt skydd, är det viktigt att de installeras enligt tillverkarens instruktioner och i enlighet med lokala byggnormer och brandsäkerhetskrav. Exempel på vanliga klassificeringar inkluderar EI30, EI60, EI120, där siffrorna anger antalet minuter listen kan motstå eld utan att förlora sin skyddsfunktion. ”EI” står för både brandmotstånd (E) och isoleringsförmåga (I) mot värme och rök. Denna försiktighetsåtgärd är en viktig del av en övergripande strategi för brandsäkerhet och kan spela en avgörande roll i att skydda egendom och, framför allt, människoliv.

Brandtätningslist

När de brandsäkra listerna ska bytas ut

Brandtätningslister bör bytas ut när de visar tecken på slitage, skador eller när de inte längre garanterar en tillräcklig tätning. Detta kan inkludera synliga sprickor, brott, förhärdning eller om de har blivit missfärgade och förlorat sin flexibilitet. Det är även viktigt att byta ut brandtätningslisterna om du har genomfört ändringar på dörren eller karmen där de är installerade, eftersom även små justeringar kan påverka listernas förmåga att försegla korrekt.

Ett konkret exempel på när ett byte kan vara nödvändigt är efter en renovering av en byggnad där branddörrar har justerats eller bytts ut. Om en branddörr till exempel har tagits ner och sedan återmonterats, kan det hända att de befintliga brandtätningslisterna inte längre sitter som de ska eller har skadats under processen. Detta kan kompromettera dörrarnas förmåga att förhindra spridning av eld och rök, vilket gör ett utbyte av listerna avgörande för att återställa dörrarnas brandmotståndskapacitet. Om du är osäker på listernas skick, kan det vara klokt att konsultera med en expert inom brandsäkerhet som kan göra en bedömning och ge rekommendationer.

Är brandtätningslister obligatoriska?

Generellt sett, i många länder, är installation av brandtätningslister en del av de krav som ställs för att säkerställa en tillräcklig brandskyddsnivå i byggnader, särskilt i offentliga byggnader, kommersiella fastigheter och flerfamiljshus. Dessa krav finns för att förbättra skyddet mot brand och rök och därmed öka säkerheten för människor och egendom. Det är också vanligt att försäkringsbolag ställer krav på installation av brandtätningslister som en del av deras policyvillkor för brandskydd. Att följa dessa krav kan inte bara bidra till att minska risken för brandskador utan också påverka kostnaden för byggnadens försäkringspremie.

Hur testas brandtätningslister i Sverige för att säkerställa deras effektivitet?

  • EN 13501-2: Detta är en europeisk standard som specificerar klassificering av brandmotstånd för byggnadsprodukter och byggnadsdelar, inklusive brandtätningsprodukter. Denna standard tar händer om produkters förmåga att förhindra eld och rök spridning.
  • EN 1366-4: Denna standard fokuserar på brandmotståndet hos tätningsprodukter som används för linjära fogar och genomföringar, vilket direkt tillämpas på testning av brandtätningslister.

Provning för brandmotstånd
Under denna del av testprocessen utsätts brandtätningslister för höga temperaturer och eld i kontrollerade miljöer för att simulera en brand. Målet är att bestämma hur länge listerna kan förhindra spridningen av eld och rök genom en öppning eller fog.

Integritet och isolering
Testerna mäter både listernas integritet (förmågan att förhindra passage av eld och heta gaser) och isolering (förmågan att begränsa temperaturen på den icke utsatta sidan). För att uppnå godkända resultat måste listerna upprätthålla sin integritet och isoleringsförmåga under den specificerade tiden i standarden.

Mekaniska tester
Utöver brandtesterna kan också mekaniska tester genomföras för att bedöma listernas hållbarhet och prestanda under olika förhållanden, såsom åldring, fuktighet och temperaturväxlingar.

Certifiering och dokumentation
Efter framgångsrikt genomförda tester erhåller brandtätningslisterna ett certifikat eller prestandadeklaration som intygar att de uppfyller de relevanta standarderna. Tillverkare och distributörer ska tillhandahålla denna dokumentation, vilket är en viktig del i valet av brandtätningslister för byggprojekt och renoveringar.

Annons